PROBEGI BOLHE 50 KM
19/10/2017

29.10.2017, 26.11.2017 24.12.2017 50 , - 100 12 . . 89096674396, 89090684695, elena6525@yandex.ru - ,


:


:


E-mail:


:18 2017 23 2017 : 

18 2017  
42 - " " 18 2017 ., . , ,  
 
9-30 500 , 1 , 2 , 3  
10-00 5 , 10 , 15 , 21,1 , 30 , 42,2 , 50  
500 , 1,2 , 3, 5, 10, 15, 21,1, 30, 42,2, 50  
 http://probeg.org/dj_media/uploads/170318_Pl_42-y_Pro.. 
 http://www.probeg2.v.shared.ru/registr/reg.php?id=14903 

25 2017  
43 - " " 25 2017 ., . , ,  
 
9-30 500 , 1 , 2 , 3  
10-00 5 , 10 , 15 , 21,1 , 30 , 42,2 , 50  
500 , 1,2 , 3, 5, 10, 15, 21,1, 30, 42,2, 50  
 http://probeg.org/dj_media/uploads/170318_Pl_42-y_Pro.. 
 http://www.probeg2.v.shared.ru/registr/reg.php?id=15241 

8 2017  
44 - " " 8 2017 ., . , ,  
 
9-30 500 , 1 , 2 , 3  
10-00 5 , 10 , 15 , 21,1 , 30 , 42,2 , 50  
500 , 1,2 , 3, 5, 10, 15, 21,1, 30, 42,2, 50  
 http://probeg.org/dj_media/uploads/170318_Pl_42-y_Pro.. 
 http://www.probeg2.v.shared.ru/registr/reg.php?id=15242 

9 2017  
4 - " " 9 2017 ., . , ,  
 
9-30 500 , 1 , 2 , 3  
10-00 5 , 10 , 15 , 21,1 , 30 , 42,2 , 50  
500 , 1,2 , 3, 5, 10, 15, 21,1, 30, 42,2, 50  
 http://www.probeg2.v.shared.ru/registr/reg.php?id=15365 

15 2017  
14 - " " 15 2017 ., . , ,  
 
9-30 500 , 1 , 2 , 3  
10-00 5 , 10 , 15 , 21,1 , 30 , 42,2 , 50  
500 , 1,2 , 3, 5, 10, 15, 21,1, 30, 42,2, 50  
 http://www.probeg2.v.shared.ru/registr/reg.php?id=15366 

22 2017  
45 - " " 22 2017 ., . , ,  
 
9-30 500 , 1 , 2 , 3  
10-00 5 , 10 , 15 , 21,1 , 30 , 42,2 , 50  
500 , 1,2 , 3, 5, 10, 15, 21,1, 30, 42,2, 50  
 http://www.probeg2.v.shared.ru/registr/reg.php?id=15243 

23 2017  

.